प्रदेशको समृद्धिमा संचय कोष सहयोगी बन्नुपर्नेःमुख्यमन्त्री राई